นักเรียนม. 3 ที่ได้หัวข้อโครงงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้โพสหัวข้อโครงงานและรายชื่อสมาชิกในกลุ่มส่งครูเพื่อยืนยันและส่งรายละเอียดหัวข้อโครงงานแต่ละหัวข้อให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์นับจากสัปดาห์แรกของคาบเรียน

Advertisements