โครงงานนักเรียนชั้น ม.5 จะไม่มีการตอบกลับ แต่จะมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงงานเป็นระยะๆส่วนโครงงานม.3 หากหลักการและเหตุผล กับวัตถุประสงค์ยังไม่ผ่านจะมีการตอบกลับอีเมล์ ตรวจสอบผลได้ทางอีเมล์ของแต่ละกลุ่มได้

Advertisements