– สายสัญญาณทั้งประเภทมีสายและไร้สาย

-รูปแบบการสื่อสาร แบบขนานและอนุกรม

-รูปร่างเครือข่าย star bus ring

ชนิดของสัญญาณ

การเชื่อมต่อแบบ Point to Point และ Multipoint

อ่านได้ใน computer communication

 

 

Advertisements