การทำรูปเล่มโครงงานมีหัวข้อดังนี้

1.หลักการและเหตุผล ให้นักเรียนกล่าวถึงเหตุผลและสิ่งที่น่าสนใจในหัวข้อโครงงานที่ทำให้ตัดสินใจทำโครงงานเรื่องนี้โดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ควรกล่าวเองลอยๆ

2. วัตถุประสงค์  สิ่งที่ต้องการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับเมื่อเข้ามาชมบล็อคของเรา

3. ขอบเขต  ขอบเขตของข้อมูลที่นำมาลงในบล็อค

4. เป้าหมาย  กลุ่มคนที่เป็นกล่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อค

5.วิธีดำเนินการ  วิธีการทำโครงงานของนักเรียน

6.  สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ  ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์อย่างไรสิ่งที่ได้รับก็ควรจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์

7. เนื้อหาที่นำมาทำโครงงาน

8.  ตัวอย่างบล็อค

9.  วิธีการสร้างบล็อค  เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก

Advertisements